Wniosek o przymusowe leczenie odwykowe narkomana wzór
Jednak zdarza się, że osoba uzależniona od alkoholu może zostać zobowiązana do leczenia przez sąd.. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 1997r., Nr 75, poz. 468).. Nie wiem jak sformułować uzasadnienie, zeby to jakoś z sensem brzmiało.. Nie myślcie, że łatwo było podjąć taką decyzję, że nie miałam wątpliwości i wyrzutów sumienia.Podstawą prawną jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Karnego.. zm.(Wzór wniosku do GKRPA o skierowanie na leczenie odwykowe) Dane wnioskodawcy data, miejscowość Imię i nazwisko Adres Tel.kontaktowy Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osielsku Zwracam się z wnioskiem o skierowanie mojego męża/mojej żony/mojego brata/mojego synaSądowe zobowiązanie do leczenia odwykowego - krok po kroku Zobowiązanie do leczenia odwykowego jest uregulowane w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 24-35) i według obecnego stanu prawnego nie jest to leczenie o charakterze przymusowym.Narkomania i przymusowe leczenie Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r.. Zażywanie narkotyków powoduje obumieranie mózgu i kazdy narkoman jest chory psychicznie, bo inaczej by tego świństwa nie bral.Po miesiącu od naszej rozmowy złożyłam wniosek do Sądu Rodzinnego..

- Przymusowe leczenie odwykowe narkomana.

4 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego .Ja dzisiaj powiedziałam dośc i skladam do Wydzialu Cywilnego wniosek o przymusowe leczenie psychitryczne z wykorzystaniem ustawy z 1994 roku o ochronie zdrowia.. Wniosek o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego należy złożyć do sądu rejonowego wydział rodzinny i nieletnich według miejsca zamieszkania osoby chorej.. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii wskazuje, iż podjęcie leczenia, rehabilitacji lub reintegracji osób uzależnionych jest dobrowolne (art. 25).Leczenie przymusowe Osoba chora psychicznie lub osoba upośledzona umysłowo jest niezdolna do wyrażenia zgody lub stosunku do przyjęcia do szpitala psychiatrycznego i leczenia.. Była zatrzymana przez policję za posiadanie znacznej ilości narkotyków, dostała wyrok w zawieszeniu, jednak coś musiała znowu zrobić, bo poszukuje jej policja.. Co ważne, wniosek o przyjęcie osoby chorej do szpitala psychiatrycznego jest wolny odWNIOSEK O PRZYMUSOWE LECZENIE ODWYKOWE Zwracam się z wnioskiem o wszczęcie przez Prokuratora Rejonowego w Dębicy postępowania mającego na celu złożenie w Sądzie Rejonowym w Dębicy wniosku o przymusowe leczenie odwykowe mojego męża Tomasza Nowaka, ur. 15 lipca 1976 r. w Krakowie..

Procedura przymusowego leczenia osoby uzależnionej od alkoholu.

W sytuacji, gdy sąd wyda prawomocne postanowienie o zastosowanie leczenia odwykowego, osoba, której leczenie dotyczy ma obowiązek w wyznaczonym dniu stawić się na to .Title (Wzór wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe) Author: KOMPUTER Last modified by: MOPiRPA3 Created Date: 11/3/2003 12:45:00 PM Other titlesMoja 25-letnia córka jest uzależniona od narkotyków.. Wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne jest pismem procesowym i jako takie musi spełniać pewne kryteria formalne żeby odnieść zamierzony skutek.. Moje pytanie: jakie kroki prawne podjąć, aby wysłać ją na przymusowe .Właśnie piszę wniosek o skierowanie na rpzymusowe leczenie.. Po umieszczeniu dziecka na przymusowym leczeniu, sąd opiekuńczy nie rzadziej niż co 6 miesięcy bada, czy leczenie jest nadal konieczne.. 1 ustawy: Do szpitala psychiatrycznego może być również przyjęta, bez zgody wymaganej w art. 22, osoba chora psychicznie:Zwalnianie dziecka z przymusowe leczenia odwykowego.. Od trzech lat nie mieszka w domu.. Title: WZÓR O LECZENIE OSOBY UZALEŻNIONEJWniosek o przymusowe leczenie alkoholika Wniosek o terapię odwykową może złożyć każda osoba (np. żona, mąż, dziecko, matka, ojciec, sąsiad, przyjaciel, kurator) lub instytucja (zakład pracy, policja, pomoc społeczna, izba wytrzeźwień), która wie o alkoholizmie danej osoby i zdaje sobie sprawę z tego, że choroba ta powoduje .WNIOSEK O PRZYMUSOWE LECZENIE ODWYKOWE Zwracam się z wnioskiem o wszczęcie przez Miejską Komisję Do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bydgoszczy postępowania mającego na celu złożenie w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy wniosku o przymusowe leczenie odwykowe mojego brata Kazimierza Kowalskiego, ur. 15 maja 1965 r.Zobacz również: Przymusowe leczenie alkoholika..

Świadkowie: Poddanie się leczeniu odwykowemu jest dobrowolne.

Konieczne jest wtedy uzyskanie zgody sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.WNIOSEK O SKIEROWANIE NA LECZENIE ODWYKOWE Zwracam się z prośbą o skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe: .. (zgodnie z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).. W tym celu zakład, w którym dziecko przebywa, również co 6 miesięcy sporządza i przesyła do sądu opinię w tym zakresie.Zajrzyjmy do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która jasno wypowiada się w kwestii leczenia niepełnoletnich narkomanów.. Wydaje się jednak, że podstawę dla skierowania Pańskiej żony na przymusowe leczenie stanowić może art. 29 ust..

Wniosek jest zwolniony z opłat sądowych.Przymusowe leczenie odwykowe.

Z wnioskiem do komisji o skierowanie osoby uzależnionej na leczenie może zwrócić się każda osoba i instytucja, która może udokumentować .Temat: skierowanie osoby pełnoletniej na przymusowe leczenie.. Luiza Cierpioł: Nawet zakładając, że udałoby się taką osobę ubezwłasnowolnić (może ona zaskarżać postanowienie o ubezwłasnowolnieniu) to moim zdaniem nawet jeśli byłaby ubezwłasnowolniona to na podjęcie leczenia też musi wyrazić zgodę (tak wnioskuję z art. 22 ust.. Po rozpatrzeniu wniosku, gminna komisja wzywa na rozmowę osobę, której dotyczy wniosek.Wniosek do sądu o przymusowe leczenie psychiatryczne - wzór jego sporządzenia - do pobrania w formatach .doc oraz pdf.Procedura kierowania na leczenie odwykowe jest całkowicie bezpłatna.. Pije kobieta, zaniedbuje dzieci zaciaga długi.Wniosek o skierowanie na przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym.. Przymusowe leczenie psychiatryczne w trybie nagłym W przypadkach pilnych, osoba chora psychicznie lub upośledzona umysłowo, niezdolna do wyrażenia zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego może być przyjęta do szpitala bez wcześniejszego .na leczenie odwykowe.. Zgodnie z nią, leczenie osób uzależnionych od środków odurzających jest dobrowolne.W przymusowym leczeniu narkomanów priorytet należy przyznać leczeniu otwartemu (tzw. środowiskowemu), a nie leczeniu zamkniętemu, o ile oczywiście stan uzależniania danej osoby na to pozwala 22) H. Haak, Przymusowe leczenie narkomanów, Warszawa 2000, s. 239.Przymusowe leczenie odwykowe .. Wniosek o udzielenie zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego.. Do wniosku można dołączyć dokumenty potwierdzające nadużywanie alkoholu przez osobę zgłoszoną .. Komisja podejmuje stosowną decyzję włącznie ze skierowaniem sprawy do Sądu Rejonowego o zastosowanie przymusowego leczenia.. Wniosek w sprawie skierowania niepełnoletniej osoby uzależnionej od narkotyków na przymusowe leczenie - tak to się nazywa..Komentarze

Brak komentarzy.