Wzór protokołu kontroli inspekcji handlowej
Konsumenci mogą również udać się do Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, gdzie uzyskają poradę osobistą, telefoniczną i mailową w sprawach prostych oraz złożonych.. Opinie klientów.. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.Kontrola Inspekcji Handlowej w sklepie internetowym.. Odpłatność:Wzór legitymacji służbowej pracowników Inspekcji Handlowej oraz tryb jej wydawania i wymiany, oraz wzory protokołu kontroli, protokołu oględzin i protokołu rozprawy.. Pytanie: W związku z wykroczeniami przeciwko zapisom Kodeksu Pracy przez mojego pracodawcę, wystosowałem do Państwowej Inspekcji Pracy wniosek o przeprowadzenie stosownej kontroli.IJHARS sprawuje nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę, kontrolę jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy, w tym kontrolę graniczną tych artykułów, dokonywanie oceny i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.Państwowa Inspekcja Handlowa, nazywana także Inspekcją Handlową, jest państwowym organem kontroli powołanym do ochrony i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa uregulowanym w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.. Data aktu: 04/08/2009: Data ogłoszenia: 13/08/2009: Data wejścia w życie: 28/08/2009Kierownikowi jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia - przed podpisaniem protokołu - umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole..

Wgląd do protokołu PIP.

kontrola Inspekcji Handlowej Wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej wzięły .Kontrole przeprowadzane przez IJHARS dotyczą sprawdzania dokumentów handlowych przedsiębiorstw.. Załatwiaj wszystkie sprawy przedsiębiorcy na biznes.gov.plPaństwowa Inspekcja Handlowa (IH) to specjalny organ kontroli, który ma chronić interesy i prawa konsumentów oraz interesy gospodarcze państwa.. 1. Państwowa Inspekcja Pracy 2. Państwowa Inspekcja Sanitarna 3. Państwowa Straż Pożarna 4.. Podatnik ma prawo do wniesienia zastrzeżeń do protokołu w terminie 14 dni od dnia zakończenia kontroli.Jak zadać pytanie; Korzyści.. 1 pkt 1-2d ustawy o Inspekcji Handlowej 1 do zadań IH należy:.. Kontrole zaś podejmuje się, gdy z treści pisma wynika, iż naruszone zostały obowiązujące przepisy prawa w zakresie obrotu towarowego lub świadczenia usług o charakterze administracyjnym.Inspektor przeprowadzający kontrolę posiada szereg uprawnień, które przyznane mu są na mocy ustawy o inspekcji handlowej (ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1063).. Inspekcji Handlowej w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia.. 3. dostarczenie i odbiór oryginałów dokumentów możliwy jest w godzinach: od 10.00 do 14.00 w siedzibie Urzędu, po uprzednim kontakcie telefonicznym w celu uzgodnienia terminu i godziny dostarczenia/odbioru dokumentów.Hulajnogi sportowe - kontrola Inspekcji Handlowej (1,32 MB, pdf, 2020.10.16) Warto przeczytać Zabawki dla małych dzieci i huśtawki - kontrola Inspekcji HandlowejNiniejszy produkt jest wzorem dokumentu (nalezy go wypełnić samodzielnie uzupełniając odpowiednie rubryki)..

Nazwa organu Data kontroli Data wydanych decyzji i wniosków.

protokołu kontroli .Kontrola sklepu internetowego kończy się sporządzeniem protokołu kontroli, w którym wskazane są wszystkie błędy wraz z podstawą prawną.. wzór protokołu pobrania próbki produktu lub próbki kontrolnej; 3) .Wpływające do Inspekcji Handlowej skargi załatwia się przede wszystkim w formie mediacji zmierzającej do polubownego załatwienia sporu.. Protokół - badanie oświetlenia jest jednym z wielu wzorów dokumentów które możesz potrzebować.. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji.. Należy jednak pamiętać, że inspektor w toku kontroli może również przeprowadzić inne, nieprzewidziane przez ustawę czynności.Inspekcja Handlowa, zwana dalej „Inspekcją", jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.. z o.o. Other titles: Arkusz1 Arkusz2 Arkusz3 Arkusz1!Tytuły_wydruku .Wzór protokołu kontroli pracodawcy lub wydzielonej jednostki organizacyjnej pracodawcy (PIP) Wzór protokołu kontroli pracodawcy, przedsiębiorcy niebędącego pracodawcą lub innego podmiotu (PIP) Wzór protokołu przesłuchania osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie (PIP)Kontrole organów nadzoru nad warunkami pracy: Lp..

protokołu bądź wnieść je na piśmie do wojewódzkiego inspektora.

Kontrola Inspekcji Handlowej dotyczy nie tylko sklepów stacjonarnych, lecz także internetowych.. Proces ten wygląda tak samo, jak w przypadku sklepów stacjonarnych - takie same zasady obowiązują zarówno odnośnie do wszczęcia i zakończenia kontroli, jak i ogólnego jej przedmiotu.Książka kontroli - wzór Last modified by: Wojciech Sobieraj Created Date: 8/10/2009 8:20:11 AM Company: Elfin Sp.. Tak stanowi art. 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.. Na podstawie art. 35 ust.. 2009 Nr 127, poz. 1056 (2) Liczba stron: 3 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. nr 4, poz. 25 i nr 110, poz. 1189) zarządza się, co następuje: Rozdział 1. Przepis ogólny Spis treści § 1.Art.. Urząd Dozoru Technicznego Realizacja wymienionych decyzji i wniosków:Rozpocznij swoją przygodę z biznesem.. 0 strona wyników dla zapytania wzór protokołu kontroliROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji Handlowej oraz trybu jej wydawania i wymiany, oraz wzorów protokołu kontroli, protokołu oględzin i protokołu rozprawy.. Kwituję odbiór 1 egz.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.Wzór formularza dotyczący pomocy innej niż pomoc de minimis; ..

Inspekcja Handlowa: Tytuł dokumentu: Protokół kontroli przeprowadzonej przez Inspekcję Handlową: Opis: Dz.U.

Ustawa reguluje zadania i organizację Inspekcji, prawa i obowiązki przedsiębiorców, zasady postępowania organów Inspekcji oraz prawa i obowiązki .przesłania scanu protokołu kontroli na adres e-mailowy importera lub jego pełnomocnika.. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1668), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:Ustawa o Inspekcji Handlowej,ins.. Zgodnie z art. 79 ust 3 rozporządzenia RPiR (UE) Nr 1306/2013 dokument handlowy oznacza: wszystkie księgi, rejestry, dowody kasowe i dokumenty potwierdzające, rachunki, zapisy dotyczące produkcji i jakości, a także korespondencję odnoszącą się do działalności gospodarczej .Zakres kontroli Inspekcji Handlowej .. kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie produkcji, handlu i usług (w szczególności chodzi tu o przepisy ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług 2);o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 i Nr 110, poz. 1189) kontrolowany może zgłosić uwagi bezpośrednio do.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. hand.,Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej,Dz.U.2020.0.1706 t.j.Inspekcji Handlowej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.. zgłoszonych do protokołu kontroli niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.. Protokół - badanie oświetlenia - wzór dokumentuWZÓR PROTOKOŁU KONTROLI ; WZÓR PROTOKOŁU OGLĘDZIN ; WZÓR PROTOKOŁU ROZPRAWY ; WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ .. 2009 r., Nr 151, poz. 1219 z późn.. Sprawdź kolejne produkty w tej kategorii..Komentarze

Brak komentarzy.