Wzór decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa
ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku§ 17.1.. _____ * Niepotrzebne skreślić.w sprawie wzorów poświadczenia bezpieczeństwa, decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa Na podstawie art. 36 ust.. Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego/Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego*.. 12, Prezes Rady Ministrów uwzględni we wzorze decyzji składniki określone w art.w sprawie wzoru decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa Dz.U.2010.258.1754.. rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów poświadczenia bezpieczeństwa, decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia .Wzór poświadczenia, o którym mowa w ust.. - Akty PrawnePoświadczenie bezpieczeństwa (Nr 72 / 03.2011) - Prawo - System ochrony informacji niejawnych w Polsce tworzą: bezpieczeństwo osobowe, bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo obiegu informacji, bezpieczeństwo przemysłowe i teleinformatyczne.. Dokumenty w tej sprawie są analizowane" - napisał rzecznik ministra.Od decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa, o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa albo o umorzeniu postępowania sprawdzającego lub kontrolnego postępowania sprawdzającego, wydanej przez ABW, SKW, AW, CBA, Biuro Ochrony Rządu, Policję, Służbę Więzienną, SWW, Straż Graniczną oraz Żandarmerię Wojskową, osobie sprawdzanej przysługuje odwołanie do Prezesa .Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest zobligowana do prowadzenia ewidencji osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne", „tajne" lub „ściśle tajne" oraz ewidencji osób, wobec których podjęto decyzję o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub jego cofnięciu.ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów poświadczenia bezpieczeństwa, decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa..

Ustala się wzór decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.

1) ) zarządza się, co następuje:ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.. Tekst pierwotny.. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. Nr 11, poz. 95, z późn.. 12, Prezes Rady Ministrów uwzględni we wzorze decyzji składniki określone w art. 30 odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa ust.. Pismo dotyczące zniesienia klauzuli tajności z dzienników ewidencyjnych: Pismo przewodnie do kierownika j.o.. Odwołanie wnosi się w terminie.. 2 ustawy, według wzoru, określonego w załączniku Nr 18.. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust.. 1 ustawy od wydanej decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub o jego cofnięciu oraz decyzji o umorzeniu postępowania sprawdzającego, osobie sprawdzanej służy odwołanie odpowiednio do Prezesa Rady Ministrów, gdy postępowanie sprawdzające przeprowadzone zostało przez ABW lub .Odwołanie wnosi się w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, za pośrednictwem organu, który ją wydał.. 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, za pośrednictwem organu, który ją wydał..

o decyzji kierownika j.o.

1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji nie-jawnych (Dz.Nr 182, poz. 1228).„Zgodnie z decyzją ABW Panu Pawłowi Wojtunikowi cofnięto poświadczenie bezpieczeństwa.. Postępowanie sprawdzające wobec osoby, której odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa, można przeprowadzić najwcześniej po roku od daty doręczenia decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa.. Tekst pierwotny.. o rozpoczęciu przeglądu: Decyzja w sprawie zniesienia klauzuli „ściśle tajne" Informacja pełnomocnika ochrony dla pracowników j.o.. było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów poświadczenia bezpieczeństwa, decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia .Zgodnie z art. 35 ust.1 i art. 37 ust.. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór decyzji o odmowie wydania poświadczenia .1).w sprawie wzorów poświadczenia bezpieczeństwa, decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa (Dz. Nr 171, poz. 1431), które traci moc z dniem wejścia w .1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów poświadczenia bezpieczeństwa, decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa (Dz. Nr 171, poz. 1431), które traci moc z dniem wejścia w .o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa, o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, przesyła niezwłocznie do właściwej terytorialnie jednostki (komórki) organizacyjnej SKW dane, o których mowa w art. 73 ust..

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

12 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje: § 1.. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje: §1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów poświadczenia bezpieczeństwa, decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa (Dz. Nr 171, poz. 1431), które traci moc z dniem wejścia w .. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2010 r.w sprawie wzoru decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa Na podstawie art. 30 ust.. * Wybrać z listy.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.1753.. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust.. Należyte przywiązywanie wagi do tego zagadnienia w dużej mierze przesądza o bezpieczeństwie państwa i jego obywateli.Wzór poświadczenia, o którym.. W przypadku zagubienia (utraty) poświadczenia .o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa (Dz. Nr 171, poz. 1431), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 189 ust..

Największa bezpłatna baza aktów prawnych.w sprawie wzoru decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.

Wzór wykonany przez udostępniony przez LexisNexis.Wzór kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego określono w rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa .12. o zatwierdzenie arkuszy przeglądupoświadczenia bezpieczeństwa, f) wydaje decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa w wyniku kontrolnego postępowania sprawdzającego, albo informuje osobę sprawdzaną i kierownika jednostki organizacyjnej o braku zastrzeżeń w stosunku do osoby, którą objęto tym postępowaniem, g) umarza postępowanie sprawdzające w .. Na podstawie art. 33 ust.. 3 pkt 1 i 3-9 oraz zapewni .7.. 2.Decyzja kierownika j.o.. 2.1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wzorów poświadczenia bezpieczeństwa, decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa (Dz. Nr 171, poz.1431), które traci moc z dniem wejścia w .Decyzja o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa po przeprowadzeniu kontrolnego postępowania sprawdzającego, stwierdzająca że osoba nie daje rękojmii zachowania tajemnicy w zakresie dostępu do informacji niejawnychWzory kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.. W przypadku wydania przez służby ochrony państwa decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa lub poświadczenia bezpieczeństwa NATO, UE, UZE, certyfikat wydany na podstawie tych dokumentów traci ważność, o czym powiadamia się osobę, która utraciła certyfikat i osobę upoważnioną do obsady stanowiska.. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa..Komentarze

Brak komentarzy.