Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
Pokaż .. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera sie opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od .Osoba zainteresowana wydaniem duplikatu świadectwa szkolnego składa w sekretariacie szkoły: dowód wpłaty; pisemny wniosek z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem: rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły / klasy), roku ukończenia szkoły / klasy.. lub(podpis osoby składającej wniosek) _____ Wniosek o wystawienie duplikatu składa i duplikat odbiera osoba, na którą dokument jest wystawiony, a w szczególnych przypadkach osoba upoważniona przez właściciela dokumentu.. W przypadku utraty lub zniszczenia świadectwa, dyplomu szkolnego w celu uzyskania jego duplikatu lub odpisu należy: a) złożyć w sekretariacie szkoły (przesłać listem na adres szkoły) pisemny wniosek skierowany do dyrektora szkoły o wydanie duplikatu z określeniem: a.Wracam do wątku sprzed dwóch lat, bo mam problem.Absolwentka szkoły podstawowej z 1964 !. Ważna informacja.. Absolwenci, którzy przystąpili do tzw. starej matury z wnioskami o wydanie duplikatu świadectwa dojrzałości występują do szkoły, którą ukończyli, a w przypadku jej likwidacji lub przekształcenia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.. Przy składaniu wniosku o wydanie duplikatu świadectwa należy legitymować się dowodem osobistym..

roku zwróciła się do mnie z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Do podania o wydanie duplikatu świadectwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu.. .Wniosek o wystawienie duplikatu składa i duplikat odbiera osoba, na którą dokument jest wystawiony.. 2 pkt 10 lit. a tiret .ADNOTACJE O WYDANIU DUPLIKATU .. WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU Rok wydaniaProszę o wystawienie duplikatu (zaznaczyć znakiem X): zaświadczenia o wynikach sprawdzianu zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty .. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminów eksternistycznychW przypadku utraty oryginału świadectwa lub dyplomu wystawionego przez szkołę pod nazwą obecnie funkcjonującą lub po nazwami, pod którymi szkoła funkcjonowała od 1946 roku.. Sandora Petöfiego przy ul. Grabowskiej 1 w Warszawie,WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU Proszę o wydanie duplikatu1: zaświadczenia o wynikach sprawdzianu zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty .. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminów eksternistycznychWypełnić wniosek o wydanie duplikatu (Formularz wniosku o wydanie duplikatu).. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rudzienku1.. Wzór wniosku o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego stanowi załącznik nr 4 do procedury.. Niestety- nie znalazłam z tych lat arkuszy ocen.. Od dnia 1 stycznia 2014 r. opłatę za wydanie .- za duplikat świadectwa ukończenia szkoły - 26zł - za duplikat legitymacji szkolnej - 9zł..

(doc) Wniosek o wystawienie duplikatu swiadectwa ukonczenia gimnazjum Popularny.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy: PKO BP S.A.W przypadku utraty oryginału świadectwa osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.. Potwierdzenie dokonania wpłaty oraz podpisany wniosek należy: przesłać pocztą tradycyjną do OKE w Krakowie.. Koszt wydania duplikatu świadectwa zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.Jako datę wydania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwa dojrzałości, aneksu do świadectwa dojrzałości, certyfikatu, dyplomu i zaświadczenia przyjmuje się datę określoną w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust.. Proszę o wydanie duplikatu.. Druk wniosku do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.. Jana Marcina Szancera w Warszawie WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA SZKOLNEGO Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa.. (ukończenia szkoły podstawowej, promocyjnego do klasy) Przyczyna utraty oryginału świadectwa:Kielce, 17.08.2001 r Agnieszka Jaworska ul. Jasna 51m.. 1): .. zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego dla absolwenta szkoły ponadpodstawowej posiadającego świadectwo dojrzałości „starej matury", ..

III ...>>Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia gim.

Jana Matejki w Katowicach Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego promocyjnego*/ ukończenia .. rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach o numerze: 56 1020 2313 0000 3402 0515 5983, .1) rodzaju świadectwa (ukończenie szkoły / promocyjne), 2) roku ukończenia szkoły / klasy.. Opłatę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Narodowym Banku Polskim numer: 22 1010 1049 1004 0722 .· świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum .. (doc) >>Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia gim.. Należność proszę wpłacać na kont, nr rachunku: 67 1030 1508 0000 0005 5108 9037WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA (proszę wypełniać czytelnie) Nazwisko Pierwsze imię Drugie imię Pesel Data urodzenia Miejsce urodzenia Adres Telefon kont.. 2.Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im.. Przedstawiamy 6 najważniejszych zasad dotyczących wydawania duplikatów świadectw zgodnych z przepisach rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.świadectwa, także upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu.. Urząd Miejski w Janikowie, Nr rachunku: 57 8185 0006 0008 8574 2000 0006. w Piastowskim Banku Spółdzielczym w Janikowie; - z dopiskiem: opłata za duplikat świadectwa/ legitymacji szkolnej; imię i nazwisko ucznia.II..

Opłata za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 26 zł od jednego dokumentu.

Szkolna 15 41-100 Siemianowice Śląskie NAZWA SPRAWY Wydanie duplikatu świadectwa OPIS SPRAWY W celu uzyskania dokumentu należy: - złożyć wniosek skierowany do dyrektora szkoły o wydanie duplikatu, zawierający następujące informacje; -datę urodzenia -rok ukończenia szkoły, na .W przypadku utraty oryginału świadectwa osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.. Małego Powstańca w Ząbkach ul. Kościelna 2 05-091 Ząbki Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa .. ( ukończenia szkoły, promocyjnego z klasy) wydanego przez .. (nazwa szkoły)świadectwa ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminów eksternistycznych .. (należy podać przyczynę składania wniosku) Opłata za wydanie duplikatu w wysokości 26 zł, została wpłacona na rachunek bankowy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, numer konta: 80 1010 1010 0109 0822 3100 0000.. Pobierz.. Rok ukończenia szkoły Rok otrzymania świadectwa dojrzałości Dyrektor Szkoły Podstawowej im.. (048) 334-44-44 Szanowny Pan mgr Jan Kowalski dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kielcach Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie mi duplikatu świadectwa ukończenia drugiej klasy gimnazjum.. 2 pkt 10 lit. a tiret .Szkoła Podstawowa nr 3 im.. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu - 26 zł za 1 szt.- rok ukończenia szkoły/klasy.. Szkolne 37, 31-978 Kraków.. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Os.. Świadectwa, dyplomy szklone 1.. Za każdy duplikat świadectwa należy dokonać wpłaty w wysokości 26 zł.. Wniosek, po wprowadzeniu danych, należy wydrukować i czytelnie podpisać.. Tadeusza Kościuszki ul. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783) opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego wynosi 26 zł.. Należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu sporządzony wg wzoru oraz potwierdzenie dokonania opłaty za wydane duplikatu na wskazany rachunek bankowy.. Wydarzenia, Dni wolne.Szkoły Podstawowej nr 285 im.. [doc] wniosek o duplikat [pdf] upoważnienie duplikat; Ile należy zapłacić?. Informacja .. .Jako datę wydania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwa dojrzałości, aneksu do świadectwa dojrzałości, certyfikatu, dyplomu i zaświadczenia przyjmuje się datę określoną w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust.. Uzasadniając prośbę, wyjaśniam, że świadectwo utraciłam w wyniku kradzieży moich dokumentów.Szkoły Podstawowej nr 132 im.. Sandora Petöfiego w Warszawie Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego/ świadectwa ukończenia szkoły* Szkoły Podstawowej nr 132 im.. W archiwum jest tylko dziennik z tego roku..Komentarze

Brak komentarzy.