Wzór protokołu rady pedagogicznej w wersji elektronicznej
Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.. Dowiedz się, jakie uchwały trzeba podjąć przed 1 września.Regulamin sporządzania protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej drogą elektroniczną Przedszkole Nr 32 w Rybniku § 1 1.. Wybór przedstawicieli Rady Pedagogicznej, o których mowa .Wniosek rady pedagogicznej w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły.. Strona 3 z 3 członka Rady.. Rada Pedagogiczna wybiera spośród swoich członków przedstawicieli do Komisji Konkursowej powołanej przez Organ Prowadzący do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły.. W terminie 7 dni od daty posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się protokół, spisując go w wersji elektronicznej (ustawienie stron: margines dolny i .. Natomiast stosownie do art. 41 ust.. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.1.. Niezależnie jednak od formy, protokół musi być akceptowany przez członków rady.. Lokalizacja: łódzkie, Łódź.. Instrukcja pisania protokołów w formie elektronicznej W Gimnazjum im.. Zakres treści.. Pracę Rady Pedagogicznej zwłaszcza przebieg posiedzeń dokumentuje jeden z członków rady zwany protokolantem.Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej.. Uzasadnienie: Protokół jest sprawozdaniem z obrad, posiedzenia np. rady pedagogicznej.Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej w wersji tradycyjnej i elektronicznej ..

Protokoły mogą być prowadzone w wersji elektronicznej.

Leszka Czarnego w Lutomiersku 1.. Jest to zgodne z obowiązującym prawem.. Wykaz podjętych uchwał: Uchwała nr 9/2016/2017 w sprawie Podpis Przewodniczącego Rady (pieczęć i podpis dyrektora Szkoły) Podpis protokolanta Czytelny podpis innego członka RadyElektroniczne protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej - sprawdź zasady.. Liczba osób: Cena: Dane uczestników kursu: Dane zgłaszającego: Dane do faktury (nabywca/płatnik/urzšd): Dane do faktury (odbiorca/placówka .1.. TADEUSZA KO ŚCIUSZKI W Ł ĘCZNEJ 1.. Sposób pisania protokołów z zebrań rady pedagogicznej powinien być ujednolicony w każdej placówce, a zasady wpisane do regulaminu rady pedagogicznej.. Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2011/2012Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami- art. 40, 41, 42 i 43, Statutu Szkoły i niniejszego regulaminu.. na otrzymywanie od Instytutu Kształcenia EKO-TUR informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności na otrzymywanie newslettera, oraz na wykorzystywanie w celach .RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM.. Wykaz załączników: Zał.. Zasady i formy protokołowania zebrań RP - wersja tradycyjna i elektroniczna..

Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej w postaci tradycyjnej i elektronicznej.

Protokół powinien zawierać: tytuł - Protokół nr … z posiedzenia rady pedagogicznej w dniu …Plik wzor protokolu rady pedagogicznej w wersji elektronicznej.doc na koncie użytkownika ewelinamakowczynska • folder dokumenty(1) • Data dodania: 27 lip 2011III Uwagi dotyczące protokołu z Zebrania Rady Pedagogicznej wypisane z Regulaminu organizacji i działalności Rady Pedagogicznej 1. x .Pedagogicznej w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku w formie uchwały Rady Pedagogicznej.. Członkowie rady pedagogicznej mają obowiązek uczestniczenia w zebraniach rady pedagogicznej.. Protokół .Zatwierdzenie protokołu zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 19 i 28.06.2012r.. Przewodniczący rady przedkłada na zebraniu rady pedagogicznej propozycję porządku posiedzenia rady w wersji zaproponowanej w zawiadomieniu.. Rada pedagogiczna powierza funkcję protokolanta osobie będącej członkiem rady.. Informacja o kadrze Zespołu.. W terminie 10 dni od daty posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się protokół, spisując się go w wersji .Szkoła Podstawowa w Kicinie ul. Gwarna 1 62-004 Czerwonak INSTRUKCJA ELEKTRONICZNEGO PROTOKOŁOWANIA ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ.. Leszka Czarnego w Lutomiersku 1.. Procedura sporz ądzania protokołu elektronicznego polega na: - opisaniu przebiegu zebrania Rady w formie elektronicznej,Wzór pisma dyrektora do rady rodziców przedszkola w sprawie oceny dorobku zawodowego nauczyciela: Wzór protokołu z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej: Wzór zarządzenia dyrektora przedszkola w spr powołania komisji: Wzór zaświadczenia komisji kwalifikacyjnej o uzyskaniu przez nauczyciela akceptacji na stopień nauczyciela kontraktowegoRada pedagogiczna wszystkie swoje decyzje podejmuje w formie uchwał zgodnie ze swoimi kompetencjami stanowiącymi, określonymi w art. 41 ust..

Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zaopiniowania planu finansowego.

2.Protokół Rady Pedagogicznej nr z dn. Sekretarz Rady sporządza z każdego posiedzenia Rady protokół, który .. W terminie do 7 dni od daty posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się protokół, spisując go w wersji elektronicznej - ustawienie stron: margines górny, dolny i lewy po 2,5 cm, prawy: 1,5 cm.. formy zawiadamiania członków RP, sposoby przyjmowania protokołu przez RP, udostępnianie .Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej-wersja tradycyjna i elektroniczna.. Lokalizacja: mazowieckie, Warszawa.. 2.Plik wzor protokolu rady pedagogicznej w wersji elektronicznej.doc na koncie użytkownika gramolinka • folder Dokumenty • Data dodania: 2 lip 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Protokół rady pedagogicznej może być tworzony w wersji elektronicznej bądź tradycyjnej, na piśmie.. Pracę Rady Pedagogicznej - zwłaszcza przebieg posiedzeń dokumentuje jeden z członków rady zwany „protokolantem" .. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.. Małgorzata Celuch Wieloletni wicedyrektor zespołu szkół, autor wielu publikacji oświatowych i narzędzi pomocnych w pracy dyrektora1 Załącznik 1 do Regulaminu RP z dnia 15 września 2009r..

Przykład uchwały rady pedagogicznej w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego.

W terminie do 7 dni od daty posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się protokół , spisując go w wersji elektronicznej-ustawienia stron, margines górny i dolny po 2,5Załącznik nr 2 do Protokołu I z zebrania Rady pedagogicznej z dn. 30.08.2016r.. 2.Przed nowym rokiem szkolnym dyrektor, wraz z radą pedagogiczną, musi podjąć wiele decyzji,w tym m.in. uchwałę w sprawie propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć czy też dotyczącą wprowadzenia zmian w statucie szkoły.. Z zebrania rady oraz zebrań zespołów sporządza się protokół i w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się go do księgi protokołów rady pedagogicznej.. Decyzja o wniesieniu poprawki do protokołu rady pedagogicznej, bądź jej odrzuceniu powinna być decyzją kolegialną członków rady.. Ostateczny tekst protokołu zatwierdza Rada w głosowaniu na następnym posiedzeniu.. Rada rozstrzyga o wprowadzeniu do protokołu zgłoszonychWzory dokumentów (152) Witam serdecznie.. Pracę Rady Pedagogicznej - zwłaszcza przebieg posiedzeń dokumentuje jeden z członków rady zwany „protokolantem" .. Formy dokumentowania decyzji RP: uchwała, opinia, zatwierdzenie.. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami oraz statut szkoły.. Informacje o działalności szkoły podczas wakacji.. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w .Zgłaszanie poprawek do protokołu zebrania rady pedagogicznej oraz ich dalsze procedowanie powinno być uregulowane w regulaminie rady pedagogicznej.. W terminie 14 dni od daty zebrania Rady Pedagogicznej sporz ądza si ę protokół, spisuj ąc go w wersji elektronicznej.. Rozdział 2. a prawy: 1,5. cm).. Szkoły Podstawowej w Kicinie I.. Pracę Rady Pedagogicznej - zwłaszcza przebieg posiedzeń, dokumentuje jeden z członków Rady, zwany protokolantem.. O czym trzeba pamiętać organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniowi, .. Promienistych 6, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.. rada pedagogiczna posiada kompetencje opiniodawcze, które nie muszą być realizowane poprzez podejmowanie uchwał - sposób ich dokumentowania musi być określony w regulaminie rady pedagogicznej.1.. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do statutu .Dokumentowanie pracy rady pedagogicznej.. Informacja o awansach zawodowych.. Instrukcja pisania protokołów w formie elektronicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku 1..Komentarze

Brak komentarzy.