Wzór uchwały dodatek energetyczny
zm.).Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.. z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.. Dz. U. z 2019 r. poz. 755) Rada Miasta Pulawy uchwala, co nastçpuje: Okrešla sie wzór wniosku o wyplatç dodatku energetycznego, stanowiqcy zalqcznik do uchwaly.. Wzór wniosku określa UCHWAŁA NR XXVI/326/2020 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU wraz ze zmianami wynikającymi z Rozstrzygnięcia Nadzorczego Nr KN-I.4131.1.622.2020.20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 listopada 2020 roku Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Poz.8357- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn.. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.DPON.024.3.2019 .. Wykonanie uchwaly powierza siç Prezydentowi Miasta Pulawy.UCHWAŁA NR XII/108/2019.. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu .U S T AWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne .. Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samodzielnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie z funduszu alimentacyjnego(tekst jedn.. Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego..

§ 3.Wniosek o dodatek energetyczny - Wzór, Druk.

Na podstawie art. 18 ust.. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755) Rada Gminy Cisek uchwala, co następuje: § 1.. Nowe stawki dodatku zostały wprowadzone Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. NOWE KWOTY DODATKU ENERGETYCZNEGO W okresie od 1 maja 2019 r. do 30 […]Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej zgodnie z ustawą to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.. Dz. U. z 2018 poz. 755 ze zm.); - uchwała Nr XII/219/19 Rady Miasta Bydhgoszczy z dnia 29 maja 2019r.. Zgodnie z art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn.. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, stanowiący załącznik do uchwały.. Ustala się wzór wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego określony załącznikiem do niniejszej uchwały.. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie.. Przyznano wnioskodawcy dodatek mieszkaniowy na lokal mieszkalny zgodnie z pkt 2 wniosku na okres :Dodatek mieszkaniowy i energetyczny - szkolenie TAGI: dodatek energetyczny dodatek mieszkaniowy Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu dla kierowników oraz pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, o ile są upoważnieni do wydawania decyzji.Uzasadnienie..

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.

Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.. 1 i dodaje się ust.. poz. 9015 z późn.. Dane osobowe przetwarzane w zakresie .Po złożeniu wniosku czeka się miesiąc na wydanie opinii w sprawie przyznania dodatku energetycznego.. 506) oraz art. 5d ust.. Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn.. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia § 3. ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.. zm.) odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny..

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XV/361/2019 z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (Dz. Urz.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. jedn.. Dz. U. z 2020 r. poz. 833) Uchwała Nr XI/185/19 Rady Miasta Opola z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (Dz. U. poz. 1974)Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie powierzenia nauczycielowi stanowiska kierowniczego w szkole Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (tekst jedn.. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.Dodatek energetyczny - wzór wniosku i rozliczenia (2014-03-06) Przypominamy, że w dniu 15 marca br. upływa termin złożenia wniosku o przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wypłaty dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych na II kwartał 2014 r.Dodatek energetyczny - wzór wypełnionego wniosku.. 2 i 3 w brzmieniu: „2.. Woj. Maz.. zm. 29 ) ) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 5d dotychczasową treść oznacza się jako ust.. Ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), wprowadzono od 1 stycznia 2014 r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j..

3.Potwierdza organ przyznający dodatek mieszkaniowy : 1.

Dz. U. z 2019 r. poz.755 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1.. Na podstawie art. 3 pkt 13c wyżej przywołanej ustawy za odbiorcę wrażliwego energii .Od dnia 1 stycznia 2015 r. zwolnione z opłaty skarbowej zostaną decyzje w sprawie przyznania dodatku energetycznego - tak wynika z nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw nowelizującą ustawę o opłacie skarbowej.Prawo energetyczne (t.j.. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.).Gminy zaskoczone nowym obowiązkiem jaki został im nałożony ustawą sektorową naprędce zwołują sesje celem ogłoszenia uchwały w sprawie wzoru wniosku o dodatek energetyczny.. Do końca kwietnia 2018 r. będą obowiązywać zwiększone stawki, które zaczęły obowiązywać już w maju 2017 r.Od 1 maja 2019 r. zmieniła się wysokość dodatku energetycznego.. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.. do Uchwały nr XXXIX/284/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 stycznia 2014 r. § 3.- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn.. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w brzmieniu zawartym w załączniku do niniejszej uchwały.. Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.. UCHWAŁA NR XXVI/326/2020 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU .. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 5d ust.. Z 2019 r. poz. 506) oraz art. 5d ust.. zm.) następujące zmiany: 1) w art. 5d dotychczasową treść oznacza się jako ust.. Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.. Rady Gminy Budry.. Niektóre z Gmin przełożyły już do konsultacji nowy wzór uchwały.- Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.755 z późn.. ZOBACZ PODOBNE » .Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r, poz. 755 z późn.. 1 i dodaje się ust.. Ogłoszenie o konsultacjach.. Kategoria: Druki, formularze: Data dodania: 26 października 2016: Pobierz wzór PDF (263.73 KB) Liczba pobrań: 372 Pobierz druk PDF (45.73 KB) Liczba pobrań: 32 Komentarze (0) 3 + 4 = ?. Komu przysługuje świadczenie?. O przyznanie tego świadczenia mogą ubiegać się osoby uprawnione do otrzymywania dodatku mieszkaniowego, które są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.Dodatek energetyczny - 2018/2019 r. Dodatek energetyczny to pewna forma rekompensaty kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.. zm.1)) uchwala się, co następuje: § 1.. Uchwała wchodzi w życie z dniem .Podobne wzory dokumentów..Komentarze

Brak komentarzy.