Wzór decyzji administracyjnej o zmianie imienia i nazwiska
Kierownik urzędu stanu cywilnego albo jego zastępca w drodze decyzji administracyjnej udziela/odmawia zgody na zmianę nazwiska.. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę: Poprzez pocztę tradycyjną.Postępowanie o zmianę imienia lub nazwiska prowadzone jest wyłącznie na wniosek i kończy się wydaniem decyzji o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzji o odmowie zmiany imienia lub nazwiska, od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.Zmiana prawomocnej decyzji przysparzającej 26 Kwietnia 2007. organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.. Czy ma ktoś może wzór decyzji w przypadku gdy klientka zmieniła nazwisko bo wyszła za mąż/ ~~~~ .. , Rozdział 7.. Uwagi ogólne.. i nazw.,Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska,Dz.U.2020.0.707 t.j.W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzja o odmowie dokonania ww.. Wniosek o zmianę imienia, nazwiska - Wzór, Druk • Portal OPS.PL.. Zamów dostawę do dowolnego salonu i zapłać przy odbiorze!Dz.U.2020.0.256 t.j.. Nie znajdzie w konsekwencji.. Fakt ten potwierdziła kserokopią decyzji o zmianie nazwiska..

Reguluje to ustawa o zmianie imienia i nazwiska.

Właściwość oraz okres działania NSA regulują przepisy umowy z dnia 11 maja 1995r.. Postępowanie wyjaśniające i wydanie decyzji |96 2.. Geneza, komentarz, orzecznictwo, wzory decyzji.. W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.Nazwisko i imię spełniają dwie podstawowe funkcje: służą do oficjalnego, urzędowego oznaczenia człowieka oraz do wyróżnienia w kontaktach towarzyskich z innymi osobami.. 1 pkt 2 i 3, uczel­nia dokonu­je zmi­any tych danych osobowych w doku­men­tach, o których mowa w § 17 ust.. z powodu noszenia dotychczasowego nazwiska był narażony na szereg nieprzyjemności, w tym akty przemocy.. 3 ustawy o zmianie imienia i nazwiska, stronie przysługuje odwołanie od niniejszej decyzji .Organ administracyjny błędnie napisał w decyzji nazwisko strony - Kowalewski zamiast Kowalski.. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z późn.. INNE INFORMACJE: Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska można złożyć do wybranego Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.. Decyzje, Kodeks postępowania administracyjnego, codziennie aktualizowany stan prawny.Uchylenie, lub zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w k.p.a.. ROZMIAR: 142.67 KB, RODZAJ: PDF dowód .Postępowanie administracyjne w sprawach zmiany imienia i nazwiska |94 1..

Przeczytaj recenzję Zmiana imienia i nazwiska.

rze (mogą ulec zmianie).. 1 i 2, oraz wyda­je dyplom ukończenia studiów, odpis dyplo­mu, suple­ment do dyplo­mu i odpis suple­men­tu na .Gdy wniosek o zmianę imienia lub nazwiska jest składany osobiście, wnioskodawca ma obowiązek przedstawić do wglądu, dokument stwierdzający tożsamość.. zm.).Zmiana imienia i nazwiska - zapisanie w akcie urodzenia lub metryce chrztu zamiast dotychczas używanego imienia (imion) lub nazwiska (w tym rodowego) bądź obu z nich - nowego imienia lub nazwiska, wybranego przez zainteresowanego i dopuszczalnego przez prawo.Zmiana odbywa się wyłącznie na wniosek własny osoby.. Nazwisko może być zmienione nie tylko w związku z małżeństwem lub rozwodem.. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.. Procedura zmiany imienia i nazwiska |94 1.1. Organ właściwy, dokumenty - wniosek o zmianę imienia lub nazwiskadokument stwierdzający zmianę nazwiska lub imienia w Szwecji (jeśli dotyczy) - Personbevis, folkbokforingsuppgifter, wzór 120, z „manual kompletering" informującym o zmianie imienia/nazwiska z jakiego na jakie, kiedy, na jakiej podstawie prawnej opatrzony podpisem i pieczęcią urzędnika LUB Namnbevis wydany przez Patent och .Ustawa o zmianie imienia i nazwiska..

Inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia lub nazwiska.

W ustawie o zmianie imienia i nazwiska, w art. 4 wskazano jedynie przykładowy katalog przesłanek uzasadniających dokonanie takiej zmiany.Opłata skarbowa od wniosku o wydanie decyzji o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion) wynosi 37 zł.. Do pobrania Wniosek o zmianę imienia, nazwiska - druk, wzór jego wypełnienia - w formacie pdf.. Właściwość organów |94 1.2.. Mieszkanie dla policjanta 18 Lutego 2005. decyzji administracyjnej o .Publikacja zawiera, oprócz obszernego wprowadzenia, opis postępowania administracyjnego związanego z procedurą zmiany imienia i nazwiska, wzory decyzji i pism oraz bogate orzecznictwo sądowe, a także zaktualizowane opinie Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk i wybrane przepisy związkowe.Książka Zmiana imienia i nazwiska.. Nieprawidłowe określenie formy spółki - spółka akcyjna zamiast spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wyrok WSA w Warszawie z 3 listopada 2004 r., IV SA 1696/03) Porozmawiaj o tym na naszym forum!Kodeks postępowania administracyjnego .. • podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji, ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego podpisującego.. WYNIK SPRAWY - SPOSÓB ZAŁATWIENIA Decyzja administracyjna..

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy.

Imię podlega ochronie prawnej, przyjęto również zasadę stabilności imion i nazwisk dlatego ustawodawca dopuszcza dokonanie zmiany tylko z „ważnych powodów".. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z .Decyzja o zmianie nazwiska wynika z faktu, iż ww.. Jej skutkiem jest możliwość, ale i obowiązek stosowania imienia i .Ustawa o zmianie imienia i nazwiska,zm.. Nowelizacja ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska weszła w życie z dniem 1 marca 2015 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn.. Zasady, zgodnie z którymi można dokonać zmiany imienia i nazwiska, tryb postępowania w tych sprawach oraz określenie organów właściwych do dokonania tej zmiany są uregulowane w ustawie z 17 października 2008 .Zmiana nazwiska małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka, za zgodą drugiego z rodziców chyba, że jedno z nich nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu).WZÓR decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej .. administracyjnego /Dz.. zmianami/ oraz art. 16 w związku z art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.. U. Nr 112, .. /podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do .Postępowanie o zmianę imienia lub nazwiska prowadzone jest wyłącznie na wniosek i kończy się wydaniem decyzji o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzji o odmowie zmiany imienia lub nazwiska, od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.. TERMIN - CZAS TRWANIA SPRAWY Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnegoZnaleziono 51 interesujących stron dla frazy decyzja administracyjna wzór o zmianie nazwiska w serwisie Money.pl.. 0 strona wyników dla zapytania decyzja administracyjna wzór o zmianie nazwiskaW przy­pad­ku zmi­any imienia lub nazwiska absol­wen­ta doko­nanej na pod­staw­ie, o której mowa w ust.. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr.. zmiany.. Pamiętaj, że: osoba mieszkająca za granicą może złożyć wniosek za pośrednictwem Konsula Rzeczypospolitej Polskiej, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.Rozdział IIKomentarz do ustawy o zmianie imienia i nazwiska 1.. W myśl (art.Zasady, zgodnie z którymi można dokonać zmiany imienia i nazwiska, tryb postępowania w tych sprawach oraz określenie organów właściwych do dokonania tej zmiany są uregulowane w ustawie z 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, której przepisy omówiono w książce - ze szczególnym uwzględnieniem regulacji budzących .. Określa ona kto, kiedy i w jaki sposób może w trybie administracyjnym zmienić imię lub nazwisko.. Zmiana imienia oznacza: zastąpienie wybranego imienia innym imieniem,Przesłanki dokonania zmiany imienia.. Podania i dokumenty oraz osoby uprawnione |94 1.3.. Na podstawie 127 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 14 ust.. 5 * Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.. WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 29 września .Zmiany nazwiska nie można dokonać, jeśli osoba ubiega się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że posiada ona członków rodziny o tym nazwisku..Komentarze

Brak komentarzy.