Przykladowe protokół rady pedagogicznej wzór
Jak należy zapisać (wielką czy małą literą): 1.. Jest to zgodne z obowiązującym prawem.. Z zebrania rady oraz zebrań zespołów sporządza się protokół i w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się go do księgi protokołów rady pedagogicznej.. Członkowie rady dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności.. Przykładowe wzory, o których mowa w pytaniu znajdują się na naszej stronie www.. Strona 1 z 3 (pieczęć szkoły) Protokół zebrania Rady Pedagogicznej nr II/2016/2017 z dnia 29 września 2016 roku I.. (Na zakończenie protokołu pod tekstem po lewej stronie czytelnie podpisuje się protokolant, na środku przewodniczący zebrania (dyrektor Szkoły), a po prawej wszyscy uczestnicy zebrania (Rada Pedagogiczna)).Rada pedagogiczna wszystkie swoje decyzje podejmuje w formie uchwał zgodnie ze swoimi kompetencjami stanowiącymi, określonymi w art. 41 ust.. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do statutu .Zobacz jak napisać protokół, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem i przykładem protokołu.. Protokół Rady Pedagogicznej nr z dn.. W terminie 10 dni od daty posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się protokół, spisując się go w wersji komputerowej ( ustawienia stron: margines górny, dolny i lewy po 2,5cm, a prawy 1,5cm).. 3.Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian..

5.Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej.

Protokół.. W szkole działają następujące organy: Samorząd Uczniowski, Rada Szkoły.. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.. Protokół to pisemne sprawozdanie z przebiegu rozmaitych posiedzeń: zebrania, rozprawy sądowej, a także dokument, który potwierdza wykonanie jakiejś czynności i opisuje jej przebieg, np. protokół obserwacji, protokół zdawczo-odbiorczy, itp.Plik wzor protokolu rady pedagogicznej w wersji elektronicznej.doc na koncie użytkownika ewelinamakowczynska • folder dokumenty(1) • Data dodania: 27 lip 201101 lipca 2020 09:49 (Alicja Jaworek) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_2120292020_rady_pedagogicznej_sp_nr_12_im_bmalinowskiego_w _tczewie_z_dn_17062020_r_w_spr .Zwracam się z prośbą o rozwianie moich wątpliwości, dotyczących poprawności ortograficznej niektórych wyrazów (jestem protokolantem rad pedagogicznych).. Natomiast stosownie do art. 41 ust.. Protokół powinien zawierać: tytuł - Protokół nr … z posiedzenia rady pedagogicznej w dniu …Protokół rady pedagogicznej może być tworzony w wersji elektronicznej bądź tradycyjnej, na piśmie.. Wczoraj Pan Dyrektor Kowalski zalecił … 2.. USTALENIA FORMALNE A.. Rozdział II Ogólne zasady działania Rady Pedagogicznej § 7 1.. Wniosek o dokonanie zmian ma mieć formę pisemną i złożony w terminie do końca lutego..

Na tym protokół zakończono.

Uzasadnienie: Protokół jest sprawozdaniem z obrad, posiedzenia np. rady pedagogicznej.Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie przyjęcia i przedłożenia radzie rodziców programu wychowawczo-profilaktycznego.. Rada pedagogiczna może wybrać również protokolanta stałego lub na okres roku szkolnego.Do 25 listopada należy przyjąć deklaracje rodziców uczniów lub pełnoletnich uczniów o korzystaniu albo niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Uchwały rady pedagogicznej-propozycje Szanowni Państwo, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego Mazowiecki Kurator Oświaty stwierdził nieprawidłowości w zakresie podejmowanych przez rady pedagogiczne szkół i placówek uchwał, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U .Zatwierdza (pobierz: wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia planu pracy) Zanim dyrektor zaprezentuje plan pracy szkoły radzie pedagogicznej, powinien zwrócić się do rady szkoły o wyrażenie opinii w tej sprawie.Po przedstawieniu planu pracy radzie pedagogicznej dyrektor powinien zwrócić się do niej o jego zatwierdzenie.Protokół Rady Pedagogicznej: Protokół z zapoznania z pisemnym projektem oceny pracy nauczyciela: Przykład oferty SORE: Przykładowy arkusz kontroli: Przykładowy protokół z kontroli: Strategia działań przedszkola w zakresie profilaktyki: Tygodniowy zapis w dzienniku: Wniosek o dopuszczenie do użytku programu językaSekretarz Rady Rodziców p. Joanna Rozkosz..

Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zaopiniowania planu finansowego.

Rodzice ucznia lub słuchacz składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia .Oznacza to, że w ustawie używana terminologia to: zebrania rady pedagogicznej (nie: posiedzenia, obrady, spotkania itp.).. 2.Pytanie: Nauczycielka zwróciła się do mnie, jako przewodniczącej rady pedagogicznej o sprostowanie protokołów, które były pisane 5 i 2 miesiące temu.. Pracę Rady Pedagogicznej - zwłaszcza przebieg posiedzeń dokumentuje jeden z członków rady zwany „protokolantem" .. W dniu 25 kwietnia 2017 roku o godz. 15:30 odbyło się posiedzenie Rady Rodziców - lista obecności w załączeniu.. Informacja o kadrze Zespołu.. Dokument: Przykładowy porządek zebrania rady pedagogicznej w związku z klasyfikowaniem uczniów.. Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2011/2012Na tym posiedzenie Rady pedagogicznej zakończono.. Zebraniu Rady Pedagogicznej przewodniczyła Hanna Sawicka - dyrektor Szkoły.Regulaminu organizacji i działalności Rady Pedagogicznej 1. rada pedagogiczna posiada kompetencje opiniodawcze, które nie muszą być realizowane poprzez podejmowanie uchwał - sposób ich dokumentowania musi być określony w regulaminie rady pedagogicznej.1..

Niezależnie jednak od formy, protokół musi być akceptowany przez członków rady.

Art. 12Proszę o przykładowy wzór regulaminów: -samorządu uczniowskiego, -dyżurów nauczycielskich, -rady pedagogicznej, dla szkoły podstawowej Szanowni Państwo, poniżej przesyłamy linki do zamówionych przez Państwa regulaminów:Protokół zebrania Koła Miasta Zachwytów, które odbyło się 17 września 2005 r. w Domu Kultury w Zachwytowie, ul. Warszawska 22 Obecni : - Alicja Kot - przewodnicząca zebrania, prezes Koła Miłośników Miasta Zachwytów; - Janina Mazur - Kustosz Muzeum Regionalnego; - Jan Kozik - archeolog; - Juliusz Wirnik - prezes firmy WIR - ZACH; - pozostali członkowie Koła Miasta .Wzór: Protokół komisji w sprawie ubytków (zał.. W skład dokumentacji przebiegu nauczania wchodzą uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikowania i promowania uczniów (klasyfikacja śródroczna, roczna oraz końcowa).. 3.Rada Rodziców może wnioskować do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.. § 6 Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.. Protokół z posiedzenia protokolant sporz ądza w terminie 7 dni od dnia posiedzenia.. Protokół zebrania rady, wraz z listą obecności członków podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.Zatwierdzenie protokołu zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 19 i 28.06.2012r.. Protokoły te były zatwierdzone, zgodnie z obowiązującym w naszej placówce regulaminem rady pedagogicznej, poprawki można wnosić do 14 dni od sporządzenia protokołu.Plik Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 08.docx na koncie użytkownika Zdusia • folder do pracy • Data dodania: 18 sie 2014.. Sposób pisania protokołów z zebrań rady pedagogicznej powinien być ujednolicony w każdej placówce, a zasady wpisane do regulaminu rady pedagogicznej.. Każda uchwała podjęta przez radę pedagogiczną Ka żdy z członków Rady zobowi ązany jest, w terminie 5 dni od daty sporz ądzenia protokołu, do zapoznania si ę z tre ści ą protokołu i ma prawo zgłaszania przewodnicz ącemu uwag do jego tre ści.. PROTOKÓŁ nr 5 z posiedzenia Rady Rodziców Samorządowego Przedszkola w Bielsku w dniu 25.04.2017. nr 6 do rozporządzenia Ministra Kultury…) Przykładowy raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej Raport z ewaluacji wewnętrznej - monitorowanie realizacji nowej podstawy programowej Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole ponadgimnazjalnej Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzone dot .Z zebrania rady pedagogicznej sporządza się protokół oraz listę obecności.. Protokolanta zebrania rada pedagogiczna wybiera spośród swoich członków..Komentarze

Brak komentarzy.