Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej
O świadczam, że: 1) sprawuj ę władz ę rodzicielsk ą nad osob ą niepełnosprawn ą, która jest uprawniona do uzyskania karty parkingowejWniosek o wydanie karty parkingowej 3.. Nazwisko 21.. CZFSé DANE WNIOSKO 2.. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zwanych dalej "osobami niepełnosprawnymi"; wzór oraz tryb wydawania kart parkingowych dla placówek, o których mowa w art. 8 ust.. Orzekania o Niepełnosprawności w Wejherowie I.. Mając orzeczenie, uprawniające do wydania karty parkingowej, należy złożyć wniosek o wydanie karty parkingowej.. W. Andersa 5, 00-147 Warszawa, tel.. informacja do wniosku o wydanie karty parkingowejWzór wniosku o wydanie karty parkingowej do pobrania docx 47 kb Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem: osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;W przypadku wniosku o wydanie karty parkingowej wniosek winien być opatrzony własnoręcznym podpisem osoby zainteresowanej oraz wzorem podpisu, który należy złożyć w środku ramki na stronie 3, (w okresie trwania stanu epidemii bez realizacji wymogu własnoręcznego podpisania wniosku w siedzibie Zespołu).Od połowy 2014 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wydawania karty parkingowej..

Nr domu/Nr lokalu Wniosek o wydanie karty parkingowej 2.

Przede wszystkim zmienił się krąg osób uprawnionych do jej otrzymania.. Poczta4 1) sprawuję władzę rodzicielską nad osobą niepełnosprawną, która jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej 14.Wniosek o wydanie karty parkingowej osoba zainteresowana składa osobiście.. Miejscowość 13.. Numer i data wydania orzeczenia potwierdzajqcego niepehosprawnošé DANE WNIOSKODAWCY 2.. Poczta 21.. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej i opłaty ewidencyjnej7wniosek o wydanie karty parkingowej - otwórz plik w nowym oknie - pobierz i wypełnij albo zrób to w powiatowym zespole.. Poczta ADRES ZAMIESZKANIA 6.. Zespołu celem wstępnego ustalenia czy są spełnione przesłanki do wydania karty parkingowej.. uwaga!. Nazwa organu 1. cz$éA2 Przewodniczacy Powiatowego Zespotu do Spraw Orzekania o Niepetnosprawnošci w Poznaniu 3.. Numer PESEL 3 ADRES ZAMIESZKANIA 15.. Miejscowość DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK5 DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO WNIOSKU6 12.. Kod pocztowy 16.. Nazwa organu1Powiatowy Zespół ds. Imię 3.. Uwaga!. Nazwa organu1: PRZEWODNICZĄCY MIEJSKIEGO ZESPOŁU DS. 1 .wniosek o wydanie karty parkingowej .. Wniosek należy złożyć osobiście!. Nazwisko 5.. CZĘŚĆ A2 DANE WNIOSKODAWCY 2.. Imię DANE WNIOSKODAWCY 3.. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KATOWICACH, UL. GLIWICKA 102, 40-855 KATOWICE .. wzór wniosku o wydanie karty parkingowej.xls Created Date: 20140701114148Z .7 Dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej dołączany jest do wniosku od dnia 4 stycznia 2016 r. 8 Właściwe zaznaczyć wstawiając znak „X"; oświadczenia wskazane w pkt 1-3 są składane w przypadku, gdy wniosek o wydanie karty parkingowej jest składany przez rodzica, opiekuna lub kuratora osoby niepełnosprawnej.Określa ono: wzór oraz tryb wydawania kart parkingowych dla osób, o których mowa w art. 8 ust..

O świadczam, że:Wzór wypełniania wniosku o wydanie karty parkingowej.

Nazwisko 5.. Kod pocztowy 16.. 21 zł.. Nazwa organu1 2.. Kod pocztowy 2) sprawuj ę opiek ę nad osob ą niepełnosprawn ą, która jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej 7.. Wniosek składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji .Do wniosku osoby niepełnosprawnej o wydanie karty parkingowej dołącza się: 1. jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami; 2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł).Tryb wydawania karty parkingowej.. Numer i data wydania orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność ADRES DO .DOKUMENTY DOŁ ĄCZONE DO WNIOSKU 6 19.. Opłaty.. Numer PESEL3 DAWCY 3.. Nr domu/Nr lokalu Wniosek o wydanie karty parkingowej 1.7 Dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej dołączany jest do wniosku od dnia 4 stycznia 2016 r. 8 Właściwe zaznaczyć wstawiając znak „X"; oświadczenia wskazane w pkt 1-3 są składane w przypadku, gdy wniosek o wydanie karty parkingowej jest składany przez rodzica, opiekuna lub kuratora osoby niepełnosprawnej.Wniosek o wydanie karty parkingowej Numer wniosku: Data wpływu wniosku: 15..

Bardziej szczegółowoNumer wniosku.

W Warszawie taki wniosek można składać w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych, przy ul.. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej i opłaty ewidencyjnej 7 OŚWIADCZENIA 8 21.. Wniosek o wydanie karty parkingowej można złożyć w dowolnie wybranym powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.. Nazwisko 8.. Nie podpisuj wniosku w domu - musisz go podpisać w obecności urzędnika, który przyjmie wniosek, dowód opłaty za wydanie karty parkingowej, aktualne zdjęcie osoby, dla której ma być karta.WZÓR WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 10.. Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2015 r. (poz. 691) WZÓR WYPEŁNIA ORGAN Numer wniosku: Data wpływu wniosku: Wniosek o wydanie karty parkingowej WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA .. Termin i sposób załatwienia.. Nazwisko 13.. Do wniosku należy dołączyć: - jedną fotografię o wymiarach ï ñmm x mm - dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej oraz należy przedstawić do wglądu orginał prawomocnego orzeczenia oNumer wniosku: Data wpływu wniosku: WZÓR Wniosek o wydanie karty parkingowej WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 1. informacje na tej stronie dotyczĄ osÓb, ktÓre skŁadajĄ wniosek o wydanie karty parkingowej do pzoon w sĘpÓlnie krajeŃskim z siedzibĄ w wiĘcborku.. Nr domu/Nr lokalu WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 10.. Aby otrzymać kartę parkingową, należy złożyć następujące .Data wniosku: Wniosek o wydanie karty parkingowej WYPELNIA WNIOSKODAWCA l. Nazwa organu 1..

Numer PESEL3 Numer wniosku: Data wpływu wniosku: I.

82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej 70.. Zgodnie z wymogami ustawowymi.. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z informacjami zawartymi w zakładce KARTA PARKINGOWA oraz skontaktować się z pracownikami tut.. 8 Wła ściwe zaznaczy ćwstawiaj ąc znak „X"; o wiadczenia wskazane w pkt 1-3 s składane w przypadku, gdy wniosek o wydanie karty parkingowej jest składany przez rodzica, opiekuna lub kuratora osoby niepełnosprawnej.. Kod pocztowy 2) sprawuję opiekę nad osobą niepełnosprawną, która jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej 7.. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku 80-852 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 5, Nr konta 86 12 40 12 68 11 11 00 10 58 63 82 54 Mieiscowošé 9.. 13 W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby, która nie uko ńczyła 18. roku życia, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub cz ęściowo lubOpis: WoWKP Wniosek o wydanie karty parkingowej Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki.. Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.. '(#;(4>@#3(4;'?a9&/6Opis dokumentu: Wniosek o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej jest dokumentem na mocy którego wnioskodawca pragnie uzyskać zezwolenie na parkowanie w miejscach oznaczonych "kopertą" oraz uprawnienie do nieprzestrzegania enumeratywnie wymienionych w ustawie znaków drogowych.. Numer orzeczenia potwierclAjqcego niepelnosprawnošé 7.. Wyjaśniamy, kto i jak może obecnie starać się o wydanie karty parkingowej.Wniosek o wydanie karty parkingowej.. Imi ę DANE WNIOSKODAWCY 3.. We Wrocławiu wniosek składa się w siedzibie Powiatowego Zespołu pl. Solidarności 1/3/5, III piętro - pokój nr 316.. Data wplywu wniosku: wzÓR Wniosek o wydanie karty parkingowej WYPELNIA WNIOSKODAWCA 1.. Nazwisko 4.. Oświadczam, że: 6.. Podstawa prawna.. * Konieczność osobistego złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej nie dotyczy: osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów; osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą .Wniosek o wydanie karty parkingowej (pobierz: PDF) Miejsce złożenia dokumentów.. Numer PESELOpłatę za złożenie wniosku o wydanie karty parkingowej w kwocie 21 zł należy wpłacać na konto: Miejski Zespołu ds. Poczta4 20.. CZĘŚĆ A2 WZÓR OŚWIADCZENIA8 9..Komentarze

Brak komentarzy.