Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia planu pracy
2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty .Rada Rodziców przy SP Nr 2 im.. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie przyjęcia projektuTermin zwoływania rady pedagogicznej uwarunkowany jest zakończeniem egzaminów poprawkowych, które zgodnie z zapisem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych odbywają się w ostatnim tygodniu ferii letnich.. Sierpniowa rada pedagogiczna określi plan na cały rok >>Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień 2.9.. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe.. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Chorzowie z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020.. Data publikacji: 6 września 2019 r. Poleć znajomemu.. w sprawie: programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły Podstawowej Nr 2 im.. J. W. Jędrzejewicza w Płońsku .. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4 -2018 -2019 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 4 w Skierniewicach.Uchwały rady pedagogicznej w zakresie jej kompetencji stanowiących i opiniodawczych określa ustawa o systemie oświaty (art. 41 ust.1, 2).. 9.KLAUZULA INFORMACYJNA Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE ..

Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia planu pracy.

Uchwała nr 5/2019/2020 w sprawie opiniowania organizacji roku szkolnego 2019/2020Zobacz inne dokumenty z kategorii: Statuty, koncepcje pracy, uchwały Statut bursy Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie wyrażenia opinii na temat programu nauczania Koncepcja pracy szkoły podstawowej Uchwała rady pedagogicznej przedszkola w sprawie zatwierdzenia procedur postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo Umowa o .Rada pedagogiczna wyraża pozytywną bądź negatywną opinię dotyczącą opracowanego przez dyrektora projektu planu finansowego szkoły.. W sprawie zatwierdzenia planu pracy przedszkola, szkoły lub placówki: 1.1.1: 2.. W głosowaniu wzięło udział 5 osób.. Uchwała powinna zawierać: tytuł, podstawę prawną, tekst uchwały i podpis przewodniczącego.KLAUZULA INFORMACYJNA Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE .Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu WDN na rok szkolny 2018/2019.. Przykładowa struktura „Planu pracy szkoły" 1..

Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zaopiniowania planu finansowego.

2 pkt 2 i art. 54 ust.. W sprawie zatwierdzenia planu pracy przedszkola, szkoły lub placówki (od 1 września 2017 r.)Zatwierdza (pobierz: wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia planu pracy) Zanim dyrektor zaprezentuje plan pracy szkoły radzie pedagogicznej, powinien zwrócić się do rady szkoły o wyrażenie opinii w tej sprawie.Po przedstawieniu planu pracy radzie pedagogicznej dyrektor powinien zwrócić się do niej o jego zatwierdzenie.Uchwała nr 4/2019/2020.. w sprawie zatwierdzenia planu pracy wychowawczo- dydaktycznej na rok szkolny 2018/201901 lipca 2020 09:49 (Alicja Jaworek) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_2120292020_rady_pedagogicznej_sp_nr_12_im_bmalinowskiego_w _tczewie_z_dn_17062020_r_w_spr .Uchwała Rady Pedagogicznej nr 1/2018/2019: w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustalonych przez dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019: Uchwała nr 1/2018/2019 (26kB) 2.. UCHWAŁA NR 3/2016/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Rodziców na rok szkolny weszła w życie z dniem podjęcia.. 13 września 2018r.. Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia planu pracy .. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania kandydatów do nagród wójta z okazji DEN.. Uchwała nr 5/2019/2020Uchwała nr 5/2018/2019 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach z dnia 30.08.2018r..

Przykład uchwały rady pedagogicznej w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego.

J.W. Jędrzejewicza w Płońsku na rok szkolny 2017/2018.Uchwała nr 5/20/21 w sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021 oraz innych planów pracy : 18.09.2020 12:33: Uchwała nr 4/20/21 w sprawie zaopiniowania Programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na rok szkolny 2020/2021Rada pedagogiczna nie posiada kompetencji pozwalających na nieprzyjęcie planu nadzoru pedagogicznego opracowanego przez dyrektora szkoły.. Nr 168, poz. 1324).Uchwała rady pedagogicznej w sprawie propozycji dyrektora .. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy szkoły na rok szkolny (wzór dokumentu na płycie CD).. 35 1.7.6.. Realizacja porządku obrad: Zatwierdzenie protokołów zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 19 i 26 czerwca 2012 r. Informacja o kadrze Zespołu.. Pracę w szkole rozpoczynają:UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ.. Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2018/2019: w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018 .Uchwały rady pedagogicznej-propozycje Szanowni Państwo, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego Mazowiecki Kurator Oświaty stwierdził nieprawidłowości w zakresie podejmowanych przez rady pedagogiczne szkół i placówek uchwał, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U .Wzór uchwały rady pedagogicznej w sprawie przyjęcia i przedłożenia radzie rodziców programu wychowawczo-profilaktycznego..

Opinia rady pedagogicznej nie jest dla dyrektora wiążąca.

Kalendarz roku .Uchwała nr 25/2018/2019 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Łączności w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji końcowej uczniów klas maturalnych w Technikum Łączności nr 14 w roku szkolnym 2018/2019.Szkolenie z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do statutu .Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła lub placówka takie kursy prowadzi; 2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki; 3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 4 .Rada pedagogiczna na zebraniu (w sierpniu lub na początku września) powinna zaopiniować w drodze uchwały organizację pracy szkoły na dany rok szkolny.. Dodatkowo można stworzyć wieloletni plan pracy szkoły (plan rozwoju) oraz wieloletni plan doskonalenia nauczycieli.. Za: 5 głosów, Przeciw: 0 głosów.. 2011/2012 Załącznik do Uchwały nr 2UCHWAŁA Nr 4/2018/2019 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 4 w Skierniewicach z dnia 14 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji Planu pracy wychowawczo - dydaktycznej na rok szkolny 2018/2019.. Obowiązek sprawowania nadzoru pedagogicznego nakłada na dyrektora rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2007 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.. 13 września 2018r.. Przedmiot uchwały: Nr wzoru: 1.. Uzyskaj dostęp do Portalu Oświatowego a wraz z nim: Aktualne informacje o zmianach w prawie (24h/dobę)Lp.. Uchwała nr 6/2019/2020 w sprawie zatwierdzenia wpłat na Fundusz rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020.. 2 pkt 1, art. 41 ust.. Nr uchwały: W sprawie: Treść uchwały: 1.. Uchwała Rady Pedagogicznej nr 1/2019/2020: zatwierdzenia rocznego planu pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020Lp.. Sprawy różne i wolne wnioski.. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia planu pracy przedszkola Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia procedur postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo Uchwała rady pedagogicznej w .Po zatwierdzeniu jego treści przystąpiono do głosowania w sprawie jego zatwierdzenia.. Numer uchwały: 5/2017/2018.. ROK SZKOLNY 2012/2013.. 10 .Uchwała nr 8/2019/2020 w sprawie zatwierdzenia nowego regulaminu RR * Uchwała nr 7/2019/2020 w sprawie składki ubezpieczeniowej na rok szkolny 2019/2020..Komentarze

Brak komentarzy.