Przykładowy wniosek o nagrodę kuratora oświaty
Wnioski należy składać do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, 15-950 Białystok, Rynek Kościuszki 9, w następujących terminach: - do 31 maja 2020 r. o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej (w związku z upływem terminu w dzień wolny od pracy wnioski można składać do 1 .3.. Pobierz wszystkie pliki.. Kuratorium prosi o notę księgową z wyliczonymi składkami i nr konta, na które przeleje nagrodę i pochodne.Organ nadzorujący nie chce zwiekszyc mi planu wydatków - mam to puścic pozabudżetowo?. Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów do pobrania znajdują się w załącznikach zamieszczonych poniżej.WNIOSEK o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osi ągni ęcia dydaktyczne, wychowawcze i opieku ńcze Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej Panu/Pani .. /imi ę, (imiona) i nazwisko/We wniosku o przyznanie nauczycielowi nagrody Ministra Edukacji Narodowej lub Kuratora Oświaty musi być informacja o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez radę pedagogiczną.. Miejsce złożenia dokumentów: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul.. Wnioski należy składać w następujących terminach:- o nagrodę Ministra Edukacji Narodowej - do 10 czerwca 2011 .Wnioski (1 egzemplarz) o przyznanie nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów..

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej.

o przyznanie nagród Ministra Edukacji Narodowej i Podlaskiego Kuratora Oświaty przez Jednostki Samorządu Terytorialnego i Dyrektorów Szkół .. Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie nagrody MEN.. Składanie wniosków o przyznanie nagrody nauczycielom emerytowanym oraz osobom nie .Czytaj więcej o: Życzenia Małopolskiego Kuratora Oświaty z okazji Święta Niepodległości 5 listopada 2020 Organizacja zajęć w szkołach w dniach 9-29 listopada 2020 r. Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki.. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania - wypełnia kandydat zgłoszony do nagrody) 4: Nagroda Śląskiego Kuratora: Od 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021r.. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.. z 2020 r. poz. 1758 z późn.. Po zmianie przepisu nagradzany z przez kuratora nauczyciel będzie musiał spełniać takie same kryteria jak w przypadku nagród na wniosek dyrektora .Ważne - rejestracja wniosków o Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej OPINIA Rady Pedagogicznej N MEN- przykładowy wzór - Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.. Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria - Dziennik Podawczy) III..

- napisał w Różne tematy: witajcie,nauczyciel otrzymał nagrodę Kuratora.

Zapis o pozytywnej opinii rady pedagogicznej musi zawierać również datę posiedzenia rady, które powinno odbyć się w roku złożenia wniosku.Nauczyciel zatrudniony zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej, prowadzący kształcenie na odległość będzie mógł otrzymać 500 zł dofinansowania do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do internetu.123_Wniosek skierowany do kuratora oświaty o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem (przykładowy wzór).rtf : 43,1k : 124_Wniosek do kuratora o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby nieposiadającej kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela.rtf : 41,1kKrok 4.. Rok wcześniej składałam wniosek dla nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, która wspaniale uczy i wychowuje, jej klasy są później w IV - VI najlepszymi klasami, ale nie miała zbyt wielu osiągnięć w konkursach, niewiele innowacji, no i wniosek przepadł.We wniosku o nadanie.. 27 września 2017 .Informacja o składaniu wniosków o nadanie odznaczeń w 2020 roku Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych można składać do Podlaskiego Kuratora Oświaty do 31 stycznia 2020 r., natomiast wnioski o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej do 28 lutego 2020 r.Szanowni Państwo Na podstawie § 24 ust..

W przypadku nagrody dla dyrektora szkoły wniosek o jej przyznanie składa organ prowadzący.

3 października 2017.. - wnioski o nagrodę kuratora składa dyrektor szkoły do ok. 15 czerwca (termin wyznacza właściwy kurator); wnioski o nagrodę ministra do kuratora oświaty - do ok. 20 maja (termin wyznacza właściwy kurator); wnioski, które uzyskały pozytywną opinię kuratora oświaty lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny .Nauczyciel zatrudniony zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej, prowadzący kształcenie na odległość będzie mógł otrzymać 500 zł dofinansowania do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do internetu.1) wniosek o przyznanie nagrody MEN - dwa egzemplarze.. Wniosek o przyznanie Nagrody Małopolskiego Kuratora Oświaty (formularz nr 1), II.. Data: 2018-03-22, rozmiar: 28 KB.. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego pisma.Wnioski (1 egzemplarz) o przyznanie nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.03.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów..

2) zgoda na przetwarzanie danych osobowych - oświadczenie nauczyciela, którego wniosek dotyczy - jeden egzemplarz: 4.

Panu/Pani Jan Piotr Kowalski (imię (imiona) i nazwisko nauczyciela) urodzonemu/ej/ 1 stycznia 1952 w Bydgoszczy (data i miejsce urodzenia) staż pracy pedagogicznej 30 lat, w tym w Gimnazjum 25 lat .. Komisja Edukacji Narodowej wyróżniła nauczycieli: Panią Beatę Lis - Nagrodą Kuratora Oświaty oraz Pana Lecha Paradowskiego - Medalem Komisji Edukacji Narodowej.. Informacja o trybie składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych.. Data: 2018-03-22, rozmiar: 29 KB.. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego pisma.Ważne - rejestracja wniosków o Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej OPINIA Rady Pedagogicznej N MEN- przykładowy wzór - Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.. Opinia Kuratora Oświaty .Wzór wniosku o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Data: 2020-06-18, rozmiar: 28 KB Wzór wniosku o przyznanie nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczejWzór wniosku o nagrodę Podlaskiego Kuratora Oświaty.. Termin składania wniosków: Do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego.. 2.- szczegółowe informacje zamieszczone zostały w dokumencie: Informacja o trybie składania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty (załącznik do niniejszego pisma).. 1.Wniosek o przyznanie nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty.. Osoby do kontaktu:Załącznik nr 2 - Wniosek o przyznanie nagrody W-M Kuratora Oświaty.. Procedura przygotowywania wniosków o przyznanie Nagród Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - obowiązuje od 07.10.2019r.. Pismo przewodnie; Wzór wniosku - pdfInformacje o trybie składania wniosków o nadanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty Więcej.. Procedura przygotowywania wniosków o przyznanie Nagród Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - obowiązuje od 07.10.2019r.. Pismo przewodnie; Wzór wniosku - pdfInformacja o trybie składania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty; Tryb składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowejnagroda Kuratora dla nauczyciela - jak księgować?.Komentarze

Brak komentarzy.