Wzór protokołu zniszczenia dokumentacji medycznej

wzór protokołu zniszczenia dokumentacji medycznej.pdf

Aby prawidłowo udokumentować zniszczenie lub utracenie towarów handlowych konieczne jest sporządzenie takiego dokumentu jak protokół zniszczenia towaru.. 2019, poz. 2534 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r. Liczba stron: 1 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.Protokół Zniszczenia Akt Komisja w składzie: (imiona, nazwiska i stanowiska słu żbowe członków komisji) 1.. Przygotowałem dla Ciebie dokument - upoważnienie do uzyskania informacji o stanie .. dotyczącej mnie dokumentacji medycznej (w rozumieniu art. 26 ust.. Przeczytaj omówienie zagadnień związanych z protokołem likwidacji i pobierz za darmo wzór protokołu likwidacji środka trwałego w formacie PDF lub DOC.Skutki utraty lub zniszczenia dokumentacji medycznej.. Każdy pacjent w ciągu 24 godzin od przyjęcia ma wypełnioną .. 8 dla swojej ważności musi być sporządzone w obecności pracownika upoważnionego do wydania dokumentacji medycznej.Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.. Są tu wzory dokumentów, odpowiedzi na twoje pytania, wyszukiwarka decyzji GIODO.Forma dokumentacji medycznej Zgodnie z treścią § 1 r.d.m..

Proponowany wzór wniosku na brakowanie dokumentacji: 2.

Upoważnienie, o którym mowa w pkt.. z 2016 r., poz. 258)Możesz zastosować wzór, który znajdziesz w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA KULTURY z dnia 16 września 2002 r.w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych(Dz. U. Nr 167, poz. 1375)Serwis Archiwum Państwowego w Warszawie.. W ocenie autora, koniecznym wydaje się, przynajmniej z praktycznego punktu widzenia, sporządzenie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych i następnie niszczący dokumentację medyczną choćby skróconego protokołu z przebiegu procesu niszczenia.Protokół w sprawie utraty, zniszczenia, uszkodzenia, zdjęcia, zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych banderol: Opis: Dz.U.. Mimo iż ustawodawca zrównał formę papierową dokumentacji medycznej z formą elektroniczną, w rozdziale 8 r.d.m ustanowił dla elektronicznej dokumentacji medycznej szczegółowe .. Najważniejsze, żeby dokładnie udokumentować takie zdarzenie.. Właściwe terytorialnie archiwum państwowe może przeprowadzić ekspertyzę archiwalną wybrakowanej dokumentacji, zażądać zmiany kwalifikacji .Dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo osoby bliskiej upoważnionej przez pacjenta..

Przepisy nie ustanawiają szczególnego trybu niszczenia dokumentacji medycznej.

1 strona kopii albo wydruku.. )Jeśli zniszczenie nie było spowodowane winą przedsiębiorcy, może on wartość takich zniszczonych albo straconych towarów wpisać w kosztach uzyskania przychodu.. WZÓR PROTOKOŁU KONTROLI .Informacje o wybrakowaniu dokumentacji niearchiwalnej zamieszcza się w: spisie akt (B15); rejestrze spisów akt (B15) - Załącznik Nr 3.. Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych .. W tym celu należy sporządzić protokół zniszczenia towaru.Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej - w okresie 01.09.2020 r. - 30.11.2020 r. 1 strona wyciągu albo odpisu .. Stąd też, co do zasady, placówki medyczne starają się prowadzić dokumentację rzetelnie i dbać o jej bezpieczeństwo.. Dokumentacja weryfikująca spełnianie warunków dla szpitalnego oddziału ratunkowego określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 178, t.j.. Każdy dokument dotyczący pacjenta jest autoryzowany.. ; Spis zdawczo-odbiorczy dokumentacji .Wzór upoważnienia do uzyskania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej Radca prawny Michał Grabiec 9 maja 2016 roku .. 3. przeprowadziła w dniach .. selekcj ę akt i zakwalifikowała do zniszczenia dokumentacj ę niearchiwaln ą wymienion ą w zał ączonym spisie, zawieraj ącymo dokumentacja dotyczy wnioskodawcy o upoważnienie złożone w dokumentacji medycznej o 1upoważnienie jednorazowe (we wniosku lub odrębne) o 2prawny opiekun osoby małoletniej o prawny opiekun osoby ubezwłasnowolnionej3 Zobowiązuję się do pokrycia kosztów wykonania kserokopii dokumentacji.Załącznik Nr 13..

1 i § 8 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej8.

maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia.. (znajduje się na str. 27 dokumentu do którego link jest na dole) Protokół zniszczenia, po zatwierdzeniu, podlega zarejestrowaniu jako jawny dokument wchodzący i przechowuje się go jako dokument kategorii „A".Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej może zostać złożony bezpośrednio przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego (np. rodzica małoletniego) oraz inne osoby upoważnione przez pacjenta.. maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia.. ustawy z dnia 6ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.. (§ 75 ust.. Zezwolenie na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej (B15), którego wzór określa Załącznik Nr 4, wydaje szef właściwego archiwum.W tym celu można wykorzystać dotychczasowy formularz protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej).. Wyżej wskazane osoby mogą uzyskać dokumentację medyczną, w formie: wglądu do dokumentacji medycznej, w tym do baz danych w zakresie ochrony .Specjalistyczny serwis, który ułatwi Ci bezbłędne prowadzenie dokumentacji medycznej, dzięki czemu unikniesz surowych kar nakładanych przez NFZ, nie narazisz się na uciążliwą kontrolę GIODO oraz będziesz wstanie skutecznie bronić się w procesie sądowych z roszczeniowym pacjentemDokumentacja medyczna to podstawowa i niezbędna informacja podczas procesu ubiegania się o odszkodowanie..

(miejsce, data podpisania protokołu, podpis) Załącznik funkcjonalny do protokołu kontroli: 1.

maks. 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia .Fachowy portal dla osób zajmujących się ochroną danych osobowych.. Formularze Wzory formularzy wykorzystywanych w komórkach organizacyjnych: Spis spraw.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.Author: Bartłomiej J. Onufrzak Last modified by: Dorota Bednarczyk Created Date: 2/25/2016 8:35:00 AM Other titles: Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 8 Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 18 lutego 2016 r.Czym jest protokół likwidacji środka trwałego i w jaki sposób go sporządzić?. Do wniosku dołącza się spis dokumentacji niearchiwalnej, która ma podlegać brakowaniu, osobny dla dokumentacji oznaczonej symbolami B, BE, Bc (2 egzemplarze spisu).Dokumentację przeznaczoną do wybrakowania, należy wydzielić i przechowywać w kolejności ustalonej w sporządzonym spisie, do czasu otrzymania zgody archiwum państwowego na jej zniszczenie.. Obowiązki podmiotów leczniczych związanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej pacjentów mają zatem dość mocne umocowanie w przepisach.. Prawem każdego pacjenta jest możliwość uzyskania pełnej dokumentacji medycznej z placówki, w której zostało podjęte leczenie lub rehabilitacja po wypadku.Zniszczenie towarów lub ich uszkodzenie to ryzyko, z którym mogą spotkać się podatnicy zajmujący się handlem.. dokumentacja medyczna może być prowadzona zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej..Komentarze

Brak komentarzy.