Przykład wypełnienia formularza de minimis
W części C formularza wnioskodawca deklaruje, czy prowadzi działalność gospodarczą, w związku z którą ubiega się o pomoc de minimis w określonych sektorach.. Rozporządzenia dotyczące pomocy de minimis wskazują zakres informacji, które powinien przedstawić podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (art. 37 ust.. Wpisz numer NIP (jeżeli go nie posiadasz, .. W pkt 7) cz ęści A formularza nale ży okre śli ć klas ę działalno ści (PKD), w zwi ązku z któr ą ma by ć udzielona pomoc de minimis.. Nale ży wi ęc wzi ąć pod uwag ę, że wnioskodawca nie wpisuje wszystkich klas PKD, ale identyfikuje wyłącznie t ę działalno ść, z któr ą jest zwi ązana przyszła pomoc.. 1.1)„Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" i dołączyć do stosownego wniosku.. czĘŚĆ a. informacje dotyczĄe podmiotu ubiegajĄcego siĘ o pomoc.. Na przykład,1 Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których udzielana będzie .Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc inną niż de minimis (pomoc publiczna), jest zobowiązany do wypełnienia stosownego formularza określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis..

Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis.

Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania .instrukcja wypeŁnienia tabeli w czĘŚci d formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu siĘ o pomoc de minimis Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których udzielana będzie pomoc de minimis.WZÓR POPRAWNIE WYPEŁNIONEGO Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.. Rozporządzenie z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354, ze zm.) stanowi wykonanie delegacji z art. 5 ust.. Podstawa prawna i wzór formularza Na potrzeby złożenia deklaracji o zamiarze sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej poWzór formularza stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 10 marca 2016 r.1 Strona9 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA TABELI W CZĘŚCI D FORMULARZA Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których udzielana będzie pomoc de minimis..

Instrukcja wypełnienia informacji o otrzymanej pomocy publicznej (część B ust.

Wzór dotyczy osób bezrobotnych pragnących uzyskać dotacje na otwarcie firmyFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Uniio pomoc de minimis.. Część C, wniosku ),Opis dokumentu: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zawiera informacje o przedsiębiorcy, jego formy prawnej, rozmiaru i rodzaju działalności, a także sytuacji finansowej i otrzymanej pomocy de minimis.Pomoc de minimis - podstawowy rys .. Poniżej udostępniamy wzór dokumentu przedstawiający poprawny sposób wypełnienia Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.Załącznik do formularza informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (czarny kolor czcionki - oryginalna instrukcja) Na końcu zamieszczony jest krótki przykład wypełnienia tabeli D wraz z informacją dodatkowąNr 59, poz. 404 ze zm.) i określa wzór formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis..

Cześć A formularza dotyczy podstawowych ...przykŁad wypeŁnienia druku.

na pokrycie których udzielana będzie pomoc de minimis.. 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 18, poz. 99)) oraz o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (art. 37 ust .Opis dokumentu: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zawiera informacje o przedsiębiorcy, jego formy prawnej, rozmiaru i rodzaju działalności, a także sytuacji finansowej i otrzymanej pomocy de minimis.. UE L 352 z 24.12 .w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie bądź Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.. Część A lub w pkt 4 w sekcji IX.II.. Zgodnie z art. 1 rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawiePomoc de minimis - formularz.. Dokumenty niezbędne do finansowej oceny Wnioskodawcy.de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (równoważne ze złożeniem zaświadczeń jest wypełnienie oświadczenia dotyczącego otrzymanej pomocy de minimis znajdującego się odpowiednio w : pkt 4 w sekcji IX .I..

Instrukcja ma charakter poglądowy, a za prawidłowe wypełnienie formularza odpowiada wnioskodawca.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis jest składany obowiązkowo dla ubiegających się o umorzenie składek na .Na przykład, jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc de minimis otrzymał w przeszłości pomoc w związku z realizacją inwestycji, należy wykazać jedynie pomoc przeznaczoną na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być udzielona pomoc de minimis.Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których udzielana będzie pomoc de minimis.. formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotÓw ubiegajĄcych siĘ o pomoc innĄ niŻ pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub ryboŁÓstwie.. Admin Aktualności - Zatrudnij siebie.. 4 ww .Instrukcja wypełniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, w ramach procedury ubiegania się o dotacje z PUP.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. Informacje dotycz ące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikuj ących si ę do obj ęcia pomoc ą, na pokrycie których ma by ć przeznaczona pomoc de minimis 1) Lp.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. Przykład wypełnienia jeżeli osoba nie otrzymała na pokrycie Na przykład,Zasady wypełniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie..Komentarze

Brak komentarzy.